ขวดรองรับเสมหะพร้อมฝา
(Reusable Collection Bottle)