ถุงเก็บออกซิเจน
((Oxygen Reservoir Bag/Ambu Bag)

ถุงเก็บออกซิเจน หรือ ถุงลมแอมบูแบค (Oxygen Reservoir Bag)

ขนาด : 2,500 ML. (ผู้ใหญ่) 1,600 ML. (เด็กโต) 600 ML. (เด็ก)