อุปกรณ์เปิดทางเดินหายใจแบบสอด
(Nasopharyngeal airways)