ท่อต่อเครื่องช่วยหายใจ
(PE/PVE/Flexible Catheter Mount)