ฟิงเกอร์ทิปคอนโทรล
(Finger Tip)

ฟิงเกอร์ทิปคอนโทรล ใช้ควบคุมสายดูดเสมหะ