หน้ากากให้ออกซิเจนพร้อมถุงลม
(Oxygen Mask With Bag)