ตัวกรองเชื้อโรคในทางเดินหายใจ ชนิดให้ความชื้น
(HME Filter)

Heat and Moisture Exchange : HME