อุปกรณ์การให้ออกซิเจน สำหรับผู้ป่วยเจาะคอ
(Tracheostomy With Tubing)