เครื่องซัคชั่นดูดของเหลว
(Portable Suction Unit)

ผลิตภัณฑ์จากประเทศเกาหลี (SAMSUNG MEDICAL KOREA)