เครื่องดูดเสมหะชนิดเคลื่อนย้ายได้
(ASU–200 Portable Phlegm Suction Unit)