เครื่องดูดเสมหะชนิดเคลื่อนย้ายได้
(H003-A Portable Phlegm Suction)