เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดแบบหนีบนิ้ว
(Fingertip Pulse Oximeter)