โซดาไลม์
(Soda Lime)

สารดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในเครื่องดมยาสลบ