บริจาคเตียงสำหรับผู้ป่วยติดเตียง พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 บริษัท ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จำกัด เป็นผู้บริจาคเตียงสำหรับผู้ป่วยติดเตียง พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค